Hệ Thống Điện NLMT - Phan Rang - Công trình (10kWp)

10
kWp
  •  Sản lượng (kWh/năm): 14.400
  •  Công suất (kWp): 10
  •  Giảm thải CO2 (tấn/năm): 8,17
  •  Hoàn thành: Tháng 09-2020