Hệ Thống Điện NLMT - Biên Hòa - Công trình (20kWp)

20
kWp
  •  Sản lượng (kWh/năm): 28.800
  •  Công suất (kWp): 20
  •  Giảm thải CO2 (tấn/năm): 16,34
  •  Hoàn thành: Tháng 09-2020