Hệ thống 16kWp - Quận 2

16
kWp
  •  Sản lượng (kWh/năm): 23.040
  •  Công suất (kWp): 16
  •  Giảm thải CO2 (tấn/năm): 13
  •  Hoàn thành: Tháng 11-2020