Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

8,1
kWp
  •  Sản lượng (kWh/năm): 11.664
  •  Công suất (kWp): 8,1
  •  Giảm thải CO2 (tấn/năm): 7
  •  Hoàn thành: Tháng 11-2020