Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

18
kWp
  •  Sản lượng (kWh/năm): 25.920
  •  Công suất (kWp): 18
  •  Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71
  •  Hoàn thành: Tháng 10-2020